ภาพกิจกรรม
การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ( 10-11-2559 ) เพิ่มโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | เปิดดูทั้งหมด 575 ครั้ง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้จัดการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอณ ห้อง ประชุมสุพัตรา โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดย มี นายกสถาบันฯ นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ เป็นประธานและเปิดการประชุม มี บุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมกว่า 130 ท่าน จากวิทยาลัยฯต่างในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1