ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ( 22-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 338 ครั้ง

ในวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่