ภาพกิจกรรม
การประชุมประเมินความพร้อมเเละศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ( 15-01-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 681 ครั้ง

การประชุมเพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันและตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยียายนต์ 2.สาขาวิชาการโรงแรม 3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 5. สาขาวิชาการบัญชี ระหว่างวันที่ 15 -18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่