ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ( 10-07-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 323 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก สถานศึกษาในส่วนราชการสถาบัน ที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดดเด่น และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษากับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่