ภาพกิจกรรม
โครงการการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ( 24-08-2561 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 212 ครั้ง

วันที่ 19 ส.ค. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวโอวาทและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมโครงการการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดำเนินงานโดยชมรมการบัญชีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยมีนายปรเมศวร์ อริเดช หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน อ.เกาะคา อ.แจ้ห่ม อ.เถิน และอ.เมือง ที่เข้าร่วมโครงการอบรม ในโอกาสนี้นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวต้อนรับในนามสถานศึกษา นางสาวประคอง เจนคุณาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ความสามารถจัดทำบัญชี และการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างความตระหนักให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลกองทุนหมู่บ้านของตนเอง นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้ ความสามารถจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และเตรียมความพร้อมเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และเพื่อให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดอบรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 36 คน, นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 215 คน และกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดลำปาง จำนวน 70 คน มีคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเป็นวิทยากร ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง