ภาพกิจกรรม
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 ( 31-03-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 143 ครั้ง

ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ดำเนินการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 โดยมีความสอดคล้องกับ ๑) กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร ๒) กลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ๓) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ๔) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ๕) กลุ่มสร้างนวัตกรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๖) กลุ่มเทคโนโลยีความมั่นคง ณ กรันเลค รีสอร์ท เชียงใหม่