ภาพกิจกรรม
ต้อนรับผู้บริหารและครู จาก Sichuan Engineering Technical College เมืองเต๋อหย๋าง มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ( 31-03-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 113 ครั้ง

ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ1 ต้อนรับผู้บริหารและครู จาก Sichuan Engineering Technical College เมืองเต๋อหย๋าง มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ1 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่