ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ( 20-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 112 ครั้ง

วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 จัดโครงการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) โรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทาเหนือวิทยา โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 โรงเรียนบ้านห้วยตอง โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง โรงเรียนบ้านขุนแปะ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง โรงเรียนบ้านอมพาย โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ (ขยายโอกาส) และโรงเรียนนายาง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่