ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 127 ครั้ง

คณะครู นักศึกษา ป.ตรี และปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วท.ลำปาง ดูงานไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินถนนบุญวาทย์ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุวศิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง นำคณะครู นักศึกษา ระดับ ป.ตรี และระดับ ปวส. เข้าศึกษาดูงานระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินตามโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลำปางกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมี นายอุดมศักดิ์ หิรัณยตระกูล ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ PEA ลำปาง ให้การต้อนรับ การบรรยายให้ความรู้ ตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าศึกษาดูระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินของจริงตลอดเส้นทางถนนบุญวาทย์ ตามโครงการความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากสามารถพัฒนาศักยภาพของครู นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. ด้านความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ทันสมัยจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแล้ว ยังเป็นความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านวิชาการให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง