ภาพกิจกรรม
ดำเนินการจัดประชุมโครงการจัดทำกรอบแนวทางแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ระยะ 5 ปี ( 19-03-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 457 ครั้ง

ในวันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดำเนินการประชุมโครงการจัดทำกรอบแนวทางแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ระยะ 5 ปี( พ.ศ.2565 - 2569) โดยมี ท่าน ดร.มงคลชัย สมอุดร กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่