ภาพกิจกรรม
ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 19-03-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 473 ครั้ง

ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจิตรนรา นวรัตน์ กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายประเวศ อรรถศุภผล กรรมการร่างกฎหมายประจำ(นักกฎหมายกฤษฎีกาเชี่ยวชาญ) นายวิวัฒน์ วานิช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา และทีมงานจากศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา