ภาพกิจกรรม
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการท่านใหม่ ( 09-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 528 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ร่วมยินดีกับผู้อำนวยการท่านใหม่ ผอ.ศรียนต์ สาริกานนท์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ผอ.ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ผอ.ธิติมา โรจน์วัชราภิบาล วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่