ภาพกิจกรรม
จัดประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1ครั้งที่ 10 ( 19-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 396 ครั้ง

วันที่ 17 ธันวาคม 2559 จัดประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีนายกสภาสถาบันฯ นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ เป็นประธาน และร่วมแสดงความยินดี กับท่าน ผอ.ประภากร วัชราคม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ท่านผอ.สมบัติ แสงสว่างสัจกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค. เชียงใหม่