ภาพกิจกรรม
จัดประชุม สรุปการจัดทำคู่มือปริญญานิพนธ์ ( 26-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 383 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สรุปการจัดทำคู่มือปริญญานิพนธ์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2