ภาพกิจกรรม
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมทักษะการสื่่อสารภาษาอังกฤษให้กั ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 329 ครั้ง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมทักษะการสื่้อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่3 โดยมีผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ เป็นประธานและเปิดการประชุม รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยฯต่างในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1