ภาพกิจกรรม
ร่วมกราบพระะบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการศึกษาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 336 ครั้ง

วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง และศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร