ภาพกิจกรรม
English Camp Program for IVEN 1 undergraduates ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 401 ครั้ง

วันที่ 4-5 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 145 คน ประกอบด้วย 1. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 36 คน 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 2 คน 3. สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 38 คน 4. สาขาวิชาดิจิตอลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 24 คน 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จำนวน 18 คน 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จำนวน 19 คน 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จำนวน 8 คน