ภาพกิจกรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 552 ครั้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 145 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานออกสู่โลกอาชีพในยุคปัจจุบันของนักศึกษา