ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 ( 08-04-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 312 ครั้ง

วันที่ 20 มีนาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ เป็นประธานในการประชุม