ภาพกิจกรรม
ประชุมคระกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และพัฒนากำลังคนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 26-06-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 420 ครั้ง

25 มิถุนายน 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนากำลังคนครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ชั้น 3 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 – 2564)