ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 06-07-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 421 ครั้ง

เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ข้าราชการตรวจสอบภายใน มาติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560