ภาพกิจกรรม
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ( 23-02-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 400 ครั้ง
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 อัตรา ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล ( 04-12-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 387 ครั้ง
ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด จัดพิธีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการ ( 30-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 380 ครั้ง
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุมคณะดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ระดับสถาบัน) ณ ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น 2 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธี OBE และการวิเคราะห์ PLO (Program learning Outcom ( 23-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 383 ครั้ง
ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ได้มอบหมายให้นางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธี OBE และการวิเคราะห์ PLO (Program learning Outcomes) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ ๗" ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ชั้น ๒ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมงคล ธุระ และนายสมฤทธิ์ โกมิตร์ เป็นวิทยากรให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน ๙ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๕ หลักสูตร และหลักสูตรใหม่ จำนวน ๔ หลักสูตร รวมมีผู้เข้าการอบรม ฯ ทั้งหมดจำนวน ๑๗ ท่าน ผลผลิตที่ได้ คือ เอกสารเค้าโครง หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ เล่ม ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ กับ สถาบันการอาชีวศึกษ ( 23-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 411 ครั้ง
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ นายมงคล ธุระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ตัวแทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวภัทราวดี ประพันธ์ศรี ตัวแทนโรงแรม แชงกรี-ลา เชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเพื่อด ( 21-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 386 ครั้ง
ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้ นายแสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเพื่อดูความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพงาน องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ในระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม พ.ศ. 2567 ดูภาพกิจกรรม..

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาเ ( 21-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 388 ครั้ง
ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้ นายแสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาเขตประตูโขง เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรม (training center) เพื่อให้บริการวิชาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้การประชาชนด้วยการ up skills re skills now skills ภายใต้โครงการ Fix it center เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป ดูภาพกิจกรรม..

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ปลูกต้นหางนกยูงที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ( 21-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 385 ครั้ง
ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ปลูกต้นหางนกยูงที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เพื่อเป็นร่มเงาและเป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สถาบันฯ เป็นพื้นที่สีเขียว โดยมีผู้บริหารของสถาบันฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ร่วมเป็นกำลังใจและร่วมปลูกในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนื่อ 1 เพื่อชั ( 21-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 381 ครั้ง
ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายยศพล เวณุโกเศศ ให้เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนื่อ 1 เพื่อชับเคลื่อนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" และรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง,แม่ฮ่องสอน และรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและแนวทางในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง และรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย"เรียนดี มีความสุข" ดูภาพกิจกรรม..

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอ ( 09-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 502 ครั้ง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายอภิรมย์ บำรุงพันธ์ ผู้จัดการรีสอร์ท ครอสเชียงใหม่ริเวอร์ไซด์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับ รีสอร์ท ครอสเชียงใหม่ริเวอร์ไซด์ ณ รีสอร์ท ครอสเชียงใหม่ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   >> | Last