ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ระยะที่ 3) ( 03-08-2561 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 177 ครั้ง

วันที่ 24 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสถานบันการอาชีวภาคเหนือ 1 ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีระยะ ที่ 3 โดยมี นายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม