ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ CHE Curriculum Online ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 414 ครั้ง

ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 นายตุ๋ย สุวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนืิอ 1 พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ. 2556 (ปรับปรุง พ.ศ.2561) และหลักสูตร พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) จำนวน 12 ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรอุดมศึกษา" (CHE Curriculum Online) โดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ พิษณุโลก