ภาพกิจกรรม
จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับฯ ครั้งที่ 4/2563 ( 05-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 190 ครั้ง

ผู้อำนวยการวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และได้มอบหมายให้นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษารับมอบ(ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2563