ภาพกิจกรรม
ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 21-12-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 431 ครั้ง

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และนางอัจนา สุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เดินทางประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน