ภาพกิจกรรม
ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ( 04-02-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 646 ครั้ง

ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และนางอัจนา สุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เดินทางประสานความร่วมมือระหว่างประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง (คุณกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์) ณ บริษัทลำปางศิลป์นคร จังหวัดลำปาง และประธานกรรมการหอการค้า จังหวัดลำปาง (คุณสกล สุพรรณบรรจง) ณ บริษัทนิยมพานิช สาขาลำปาง