ภาพกิจกรรม
MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนภาษาวัฒนาธรรมจีน ( 17-06-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 182 ครั้ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสมบัตินาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนภาษาวัฒนธรรมจีน และการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวการเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม กวางตุ้ง