ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ( 27-06-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 222 ครั้ง

ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วม ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีจำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10