ภาพกิจกรรม
รับและติดตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ตาม 9 นโยบายเร่งด่วน (Quick win) ( 27-06-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 184 ครั้ง

ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และในภาคเหนือเพื่อรับและติดตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ตาม 9 นโยบายเร่งด่วน (Quick win) เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวสมรรถนะสูง