ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษฯ ( 27-06-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 196 ครั้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) สำหรับคนพิการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และร่วมพิธีเปิดป้าย "ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2"