ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ( 18-07-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 137 ครั้ง

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ประธานกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ หน่วยเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการประชุมสมัยสามัญ ซึ่งกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2566 ณ ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่