ภาพกิจกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดี นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 03-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 44 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดี นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้ชำนาญการด้านพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสที่ได้รับ ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565