ภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธี OBE และปฏิบัติการวิเคร ( 07-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 130 ครั้ง

นวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ มอบหมายให้ นายแสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธี OBE และปฏิบัติการวิเคราะห์ PLO โดยมี นายมงคล ธุระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เป็นวิทยากร ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมดจำนวน ๑๑ สาขาวิชา โดยแบ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ สาขาวิชา และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ สาขาวิชา เข้าร่วมอบรม ฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่