ภาพกิจกรรม
นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในนามของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการกา ( 09-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 36 ครั้ง

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในนามของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมเสวนาโครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เลขาธิการสภาการศึกษา, เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมเสวนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดภาระครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองพร้อมลดขั้นตอนการดำเนินงาน นำระบบเทคโนโลยี Smart Office ลดใช้กระดาษในการประชุมและการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่