ภาพกิจกรรม
ประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนื่อ 1 เพื่อชั ( 21-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 436 ครั้ง

ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายยศพล เวณุโกเศศ ให้เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนื่อ 1 เพื่อชับเคลื่อนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" และรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง,แม่ฮ่องสอน และรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและแนวทางในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง และรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย"เรียนดี มีความสุข"