ภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ กับ สถาบันการอาชีวศึกษ ( 23-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 484 ครั้ง

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ นายมงคล ธุระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ตัวแทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นางสาวภัทราวดี ประพันธ์ศรี ตัวแทนโรงแรม แชงกรี-ลา เชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่