ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธี OBE และการวิเคราะห์ PLO (Program learning Outcom ( 23-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 460 ครั้ง

ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ได้มอบหมายให้นางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธี OBE และการวิเคราะห์ PLO (Program learning Outcomes) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ระยะที่ ๗" ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ชั้น ๒ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายมงคล ธุระ และนายสมฤทธิ์ โกมิตร์ เป็นวิทยากรให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน ๙ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๕ หลักสูตร และหลักสูตรใหม่ จำนวน ๔ หลักสูตร รวมมีผู้เข้าการอบรม ฯ ทั้งหมดจำนวน ๑๗ ท่าน ผลผลิตที่ได้ คือ เอกสารเค้าโครง หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ เล่ม