ภาพกิจกรรม
ประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science ( 16-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 456 ครั้ง

ท่าน ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม ทีปรึกษาและบอร์ด สอศ พร้อมด้วย ผศ.ดร นิวัตรมูลปา ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ หัวหน้าโครงการ Chevron Enjoy Science ประชุมและประสานงานความร่วมมือ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องด้านกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1