ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 3 ( 14-03-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 334 ครั้ง

วันที่ 9 มีนาคม 2560 จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนการผลิตพัฒนากำลังคน ครั้งที่ 2 โดยมีผอ.ธนวัฒน์ กณะบุตร เป็นประธานในการประชุม และคณะอนุกรรมการ ทั้ง 14 ท่าน