ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 62 ครั้ง
คณะครู นักศึกษา ป.ตรี และปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วท.ลำปาง ดูงานไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินถนนบุญวาทย์ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุวศิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง นำคณะครู นักศึกษา ระดับ ป.ตรี และระดับ ปวส. เข้าศึกษาดูงานระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินตามโครงการความร่วมมือจัดการศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคลำปางกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนาครูและนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและมาตรฐานสากล ของแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมี นายอุดมศักดิ์ หิรัณยตระกูล ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ PEA ลำปาง ให้การต้อนรับ การบรรยายให้ความรู้ ตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าศึกษาดูระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินของจริงตลอดเส้นทางถนนบุญวาทย์ ตามโครงการความร่วมมือของเทศบาลนครลำปางและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากสามารถพัฒนาศักยภาพของครู นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ ปวส. ด้านความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ทันสมัยจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแล้ว ยังเป็นความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านวิชาการให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ( 20-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 54 ครั้ง
วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 จัดโครงการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) โรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทาเหนือวิทยา โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 โรงเรียนบ้านห้วยตอง โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง โรงเรียนบ้านขุนแปะ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง โรงเรียนบ้านอมพาย โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ (ขยายโอกาส) และโรงเรียนนายาง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อบันทึกข้อมูลผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องระดับอุดม ( 20-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 48 ครั้ง
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จัดประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อบันทึกข้อมูลผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องระดับอุดมศึกษา CHECO (ระยะติดตามผลการดำเนินการ) โดยมีนายตุ๋ย สุวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อฝึกปฏิบัติ การสอนวิชาชีพช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ( 20-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 64 ครั้ง
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อฝึกปฏิบัติ การสอนวิชาชีพช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) โรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยมีท่านประดิษฐ์ ระสิตานนท์ ที่ปรึกษาการบริหารโครงการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามความร่วมมือ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ( 19-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 52 ครั้ง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับสถานประกอบการ (สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี2562 ( 19-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 62 ครั้ง
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ดำเนินโครงการปฐมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2561 โดยมีนายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการเปิดพิธี ณ กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 4/2562 ( 19-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 29 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (Credit Photo by : แจ่ม) ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2562 ( 19-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 27 ครั้ง
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 3/2562 โดยนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูยน์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

ลงนามบันทึกความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี “อาชีวพรีเมี่ยม” ( 29-04-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 146 ครั้ง
นายตุ๋ย สุวงษ์ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นตันเทนเข้าร่วม ในวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมแก่งโสภา ชั้น 3 อาคารสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1-4 และผู้บริหารจากบริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี “อาชีวพรีเมี่ยม” ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ( 03-04-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 96 ครั้ง
ทีมคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (2nd National Conference on Bachelor of Technology Program Institute of Vocational Education : 2nd NBI) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1 [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   >> | Last