ภาพกิจกรรม
ร่วมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ( 09-02-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 459 ครั้ง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมเชิญแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ( 09-02-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 542 ครั้ง
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ เป็นประธานและเปิดการประชุม และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากวิทยาลัยฯต่างในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2560 ( 23-01-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 383 ครั้ง
21 มกราคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ นายวิทยา ใจวิถี เป็นประธาน ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมประชุม โครงการจัดการศึกษาทางไกลร่วมกับ SEATWET ( 17-01-2560 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 428 ครั้ง
วันที่ 17 มกราคม 2560 นายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมประชุม โครงการจัดการศึกษาทางไกลร่วมกับ SEATWET เพื่อหาแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ( 30-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 416 ครั้ง
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และคณะบุคลากร เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสาจังหวัดลำปาง โดย วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ศูนย์อาชีวะอาสาจังหวัดลำพูน โดยวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และศูนย์อาชีวะอาสาจังหวัดเชียงใหม่ โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุม สรุปการจัดทำคู่มือปริญญานิพนธ์ ( 26-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 393 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สรุปการจัดทำคู่มือปริญญานิพนธ์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1ครั้งที่ 10 ( 19-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 418 ครั้ง
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 จัดประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 10 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีนายกสภาสถาบันฯ นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ เป็นประธาน และร่วมแสดงความยินดี กับท่าน ผอ.ประภากร วัชราคม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ท่านผอ.สมบัติ แสงสว่างสัจกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค. เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science ( 16-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 376 ครั้ง
ท่าน ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม ทีปรึกษาและบอร์ด สอศ พร้อมด้วย ผศ.ดร นิวัตรมูลปา ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ หัวหน้าโครงการ Chevron Enjoy Science ประชุมและประสานงานความร่วมมือ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องด้านกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมงาน Guangdong Seed Expo ครั้งที่15 ณ มณฑลกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ( 19-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 402 ครั้ง
ตามที่ สวทช.ร่วมกับกระทรววงเกษตรและสหกรณ์ และสมาคมการค้าเมล็คพันธ์ุ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน 5 กลยุทธ์ แผนกลยุทธ์เรื่องหนึ่งที่สำคัญ และภาคเอกชนต่างให้ความสนใจ คือ การมีเวทีเพื่อให้เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี และการเจรจาธุรกิจ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการจัดสัมมนาด้านวิชาการ การจัด Expo ร่วมกับการจัดทำ Field day เพื่อเป็นการแสดงความก้าวหน้าของพันธุ์พืชต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้มณฑลกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน จะจัดงาน Guangdong Seed Expo ทุกๆ ปี โดยครั้งที่ 15 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2559 โดยมีการจัดแสดงพืชพันธุ์ การแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเวทีดังกล่าวนี้เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ตลาด และให้เห็นถึงการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในตลาด สร้างโอกาสเจรจาด้านธุรกิจ และเชื่อมโยงตลาดในอนาคต ในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จะได้ประสบการณ์มาจัดงานรูปแบบนี้ในประเทศไทย ในเดือน มีนาคม 2560 และเป็นการไปประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายมาร่วมจัดงานในประเทศไทยต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการท่านใหม่ ( 09-12-2559 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 551 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ร่วมยินดีกับผู้อำนวยการท่านใหม่ ผอ.ศรียนต์ สาริกานนท์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ผอ.ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ผอ.ธิติมา โรจน์วัชราภิบาล วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 [ 20 ]  21   >> | Last