ภาพกิจกรรม
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ( 17-07-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 439 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมบัณฑิต และกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2560 ( 13-07-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 489 ครั้ง
วันพุธ ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ร่วมเข้าประชุมและรับทราบ ในกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2559 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

การประเมินคุณภาพภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 06-07-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 421 ครั้ง
เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้ข้าราชการตรวจสอบภายใน มาติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคระกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิต และพัฒนากำลังคนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 26-06-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 420 ครั้ง
25 มิถุนายน 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนากำลังคนครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ชั้น 3 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 – 2564) ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ ( 26-06-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 490 ครั้ง
24 มิถุนายน 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ จัดประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ เพื่อสอบถามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)หลักสูตรใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1. สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 2. สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 3. สาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 4. สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 5. สาขาวิชาการเทคดนโลยีแมคคาทรอนิกค์ยานยนต์(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 6. สาขาวิชาการเทคดนโลยีการจัดการอาคารขนาดใหญ่(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

จัดอบรมการเขียนหัวข้อเสนอโครงการวิจัย ( 15-06-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 427 ครั้ง
10 มิถุนายน 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดอบรมการเขียนหัวข้อเสนอโครงการวิจัย โดยวิทยากร นายมงคล ธุระ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เวลา 08.00–17.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Mr.MASAO SAWAI เข้าเยี่ยมชมการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการ Training Center สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 บ้านประตูโขง ( 15-06-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 442 ครั้ง
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ยินดีต้อนรับ Mr.MASAO SAWAI (Adviser Japan Cultural Chanel Sakora co,Ltd) พร้อมคณะ ได้เเวะเยี่ยมชมการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการ Training Center สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 บ้านประตูโขง เพื่อการตัดสินใจสร้างศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับ Mr.MASAO SAWAI (Adviser Japan Cultural Chanel Sakora co,Ltd) ( 15-06-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 419 ครั้ง
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ยินดีต้อนรับ Mr.MASAO SAWAI (Adviser Japan Cultural Chanel Sakora co,Ltd) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ ณ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ระหว่าง สถาบันการอ ( 15-06-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 562 ครั้ง
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และสถานประกอบการ สาขาวิชาการบัญชี ทั้ง 8 แห่ง โดยมี นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะความเป็นผู้นำ ความเป็นไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ( 15-06-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 428 ครั้ง
วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะความเป็นผู้นำ ความเป็นไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 [ 21 ]  22  23  24  25   >> | Last