ภาพกิจกรรม
นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ปลูกต้นหางนกยูงที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ( 21-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 487 ครั้ง
ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ปลูกต้นหางนกยูงที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เพื่อเป็นร่มเงาและเป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สถาบันฯ เป็นพื้นที่สีเขียว โดยมีผู้บริหารของสถาบันฯ และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ร่วมเป็นกำลังใจและร่วมปลูกในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนื่อ 1 เพื่อชั ( 21-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 466 ครั้ง
ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายยศพล เวณุโกเศศ ให้เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนื่อ 1 เพื่อชับเคลื่อนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดี มีความสุข" และรับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง,แม่ฮ่องสอน และรายงานผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและแนวทางในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสูง และรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย"เรียนดี มีความสุข" ดูภาพกิจกรรม..

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอ ( 09-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 593 ครั้ง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายอภิรมย์ บำรุงพันธ์ ผู้จัดการรีสอร์ท ครอสเชียงใหม่ริเวอร์ไซด์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับ รีสอร์ท ครอสเชียงใหม่ริเวอร์ไซด์ ณ รีสอร์ท ครอสเชียงใหม่ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในนามของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการกา ( 09-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 231 ครั้ง
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในนามของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมเสวนาโครงการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เลขาธิการสภาการศึกษา, เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมเสวนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดภาระครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองพร้อมลดขั้นตอนการดำเนินงาน นำระบบเทคโนโลยี Smart Office ลดใช้กระดาษในการประชุมและการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธี OBE และปฏิบัติการวิเคร ( 07-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 129 ครั้ง
นวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ มอบหมายให้ นายแสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธี OBE และปฏิบัติการวิเคราะห์ PLO โดยมี นายมงคล ธุระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เป็นวิทยากร ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมดจำนวน ๑๑ สาขาวิชา โดยแบ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ สาขาวิชา และหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ สาขาวิชา เข้าร่วมอบรม ฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดี นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 03-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 267 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดี นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้ชำนาญการด้านพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสที่ได้รับ ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565 ดูภาพกิจกรรม..

🎉ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้า ( 30-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 114 ครั้ง
🎉ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา📣 ดูภาพกิจกรรม..

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานเปิดงาน Northern Beauty Contest Championship to Regi ( 29-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 111 ครั้ง
วันที่ 29 ตุลาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานเปิดงาน Northern Beauty Contest Championship to Regionals PMU การแข่งขันชิงแชมป์ความงามภาคเหนือ 2523 สมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้ว ประเทศไทย PMAT จัดแข่งขันชิงแชมป์ความงาม และประชุม PMU ประจำภาคเหนือ เพื่อค้นคว้าหาสุดยอดฝีมือช่างความงามของภาคเหนือ เพื่อต่อยอดชิงแชมป์ไทย ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้แสดงความยินดีกับ ผอ.รัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ( 29-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 136 ครั้ง
วันนี้ 25 ตุลาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้แสดงความยินดีกับ ผอ.รัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในทุกหลักสูตรต่อไป "จับไว้แล้วไปด้วยกัน" ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 9/2566 ( 26-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 198 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   >> | Last