ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ( 18-07-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 136 ครั้ง
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ประธานกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ หน่วยเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการประชุมสมัยสามัญ ซึ่งกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2566 ณ ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษฯ ( 27-06-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 128 ครั้ง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) สำหรับคนพิการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และร่วมพิธีเปิดป้าย "ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2" ดูภาพกิจกรรม..

รับและติดตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ตาม 9 นโยบายเร่งด่วน (Quick win) ( 27-06-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 110 ครั้ง
ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และในภาคเหนือเพื่อรับและติดตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ตาม 9 นโยบายเร่งด่วน (Quick win) เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวสมรรถนะสูง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปลูกป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ( 27-06-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 116 ครั้ง
ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วม ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีจำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ดูภาพกิจกรรม..

MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนภาษาวัฒนาธรรมจีน ( 17-06-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 106 ครั้ง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสมบัตินาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนภาษาวัฒนธรรมจีน และการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวการเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม กวางตุ้ง ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ( 28-06-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 107 ครั้ง
ในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดูภาพกิจกรรม..

พิธีรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ( 04-05-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 169 ครั้ง
ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยผู้อาวุโส 8 ท่าน ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสุนันท์ เทพศรี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันฯ นายถาวร เกียรติไชยากร อดีตนายกสภาสถาบันฯ นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ อดีตนายกสภาสถาบันฯ นายตุ๋ย สุวงษ์ อดีตผู้ช่วยผู้อ้านวยการสถาบันฯ นายชูเกียรติ สายปัญญา กรรมการสภาสถาบันฯ นางจงประนอม ศรีพรหมมา อดีตผู้อำนวยการสำนักอาชีวศึกษาบัณฑิต เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความผู้พัน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และส่งเสริมแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ ดูภาพกิจกรรม..

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 22-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 128 ครั้ง
วันที่ 12 เมษายน 2566 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมพิธี "รดน้ำดำหัว ประเพณีปี๋ใหม่เมือง" และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 3/2566 ( 22-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 121 ครั้ง
วันที่ 6 เมษายน 2566 นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น 2 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการจัดการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ( 22-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 117 ครั้ง
ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุมแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการจัดการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ณ ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น 2 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   >> | Last