ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ( 22-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 103 ครั้ง
ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น 2 ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรม และอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ( 22-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 104 ครั้ง
วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรม และอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และบุคคลภายนอก ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัติถุประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิจัย งานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอาชีวศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ดูภาพกิจกรรม..

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสถาบันภาษาจีน และการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ ( 19-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 114 ครั้ง
วันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสถาบันภาษาจีน และการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ ดูภาพกิจกรรม..

ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เปิดโครงการแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะฯ ( 19-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 98 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น 2 นายสมบัติ นาหลวง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะ สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายมงคล ธุระ ที่ปรึกษาสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 48 คน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ( 19-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 102 ครั้ง
กิจกรรม “บัณฑิตอาชีวะ นักวิจัยและนวัตกรรม สร้างคุณค่าสู่สังคม” วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประธานในพิธีเปิด นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และกล่าวปัจฉิมโอวาท ให้กับว่าที่บัณฑิตใหม่ วิทยากรอาจารย์ ดร.คะเณยะ อ่อนนาง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “ก้าวไปให้ถึงฝัน” ให้กับว่าที่บัณฑิตใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 160 คน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้ง 1/2566 ( 19-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 83 ครั้ง
ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้ง 1/2566 โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมอาชีพการบริการตกแต่งสถานที่ ( 19-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 68 ครั้ง
ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมอาชีพการบริการตกแต่งสถานที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 โดยบุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตกแต่งห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ชั้น 4 ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ ( 19-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 72 ครั้ง
ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีงศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การลงคะแนนคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเห ( 01-03-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 153 ครั้ง
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการจัดการลงคะแนนคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมวิชาการ และการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมอละงานวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ( 01-03-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 131 ครั้ง
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการประชุมวิชาการ และการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมอละงานวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3 [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   >> | Last