ภาพกิจกรรม
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 23-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 136 ครั้ง
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ๑ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" โดยมีพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ( 13-10-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 110 ครั้ง
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 "นายสมบัติ นาหลวง" ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยคณะบุคลากรการศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรฯ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ อาคาร 84 พรรษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ( 11-08-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 196 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ จัดพิธีถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 🚩นายแสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ นายมงคล ธุระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ 🌟โดยรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ เป็นประธานในพิธี พร้อมเป็นตัวแทนผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ วางพานพุ่มสักการะ ลงนามถวายพระชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชินี ถวายความเคารพพร้อมกัน และร่วมลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ดูภาพกิจกรรม..

การซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( 08-08-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 191 ครั้ง
ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ๑ ให้เกียรติมาเป็นประธานการซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ และคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ร่วมเป็นเกียรติการซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ณ หอประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ๑ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ( 18-07-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 211 ครั้ง
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ประธานกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ หน่วยเชียงใหม่ ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการประชุมสมัยสามัญ ซึ่งกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2566 ณ ทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษฯ ( 27-06-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 195 ครั้ง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษา สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) สำหรับคนพิการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และร่วมพิธีเปิดป้าย "ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2" ดูภาพกิจกรรม..

รับและติดตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ตาม 9 นโยบายเร่งด่วน (Quick win) ( 27-06-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 178 ครั้ง
ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และในภาคเหนือเพื่อรับและติดตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ตาม 9 นโยบายเร่งด่วน (Quick win) เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวสมรรถนะสูง ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปลูกป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ( 27-06-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 211 ครั้ง
ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วม ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีจำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ดูภาพกิจกรรม..

MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนภาษาวัฒนาธรรมจีน ( 17-06-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 176 ครั้ง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสมบัตินาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนภาษาวัฒนธรรมจีน และการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวการเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม กวางตุ้ง ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ( 28-06-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 183 ครั้ง
ในวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3 [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   >> | Last