ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง ( 01-03-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 101 ครั้ง
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน และนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/หน่วย และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลลัพธ์ ที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ดูภาพกิจกรรม..

ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 14-02-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 138 ครั้ง
วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมบัติ นาหลวง ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้มอบหมายให้ นายสมฤทธิ์ โกมิตร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอาชีวศึกษาบัณทิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2566 ( 31-01-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 162 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้มีคณะกรรมการสภาสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง เพื่อประชุมพิจารณาและหารือข้อราชการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ถนนโยธาธิการ หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ ( 31-01-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 121 ครั้ง
ในวันที่ 27 มกราคม 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ โดยมีนายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง พร้อมตรวจสอบความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินโครงการ ( 19-03-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 654 ครั้ง
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง พร้อมตรวจสอบความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินโครงการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (เขตพื้นที่ อ.สันป่าตอง ) ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2564 ( 19-03-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 740 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 19-03-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 560 ครั้ง
ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจิตรนรา นวรัตน์ กรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายประเวศ อรรถศุภผล กรรมการร่างกฎหมายประจำ(นักกฎหมายกฤษฎีกาเชี่ยวชาญ) นายวิวัฒน์ วานิช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา และทีมงานจากศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ดำเนินการจัดประชุมโครงการจัดทำกรอบแนวทางแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ระยะ 5 ปี ( 19-03-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 580 ครั้ง
ในวันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดำเนินการประชุมโครงการจัดทำกรอบแนวทางแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ระยะ 5 ปี( พ.ศ.2565 - 2569) โดยมี ท่าน ดร.มงคลชัย สมอุดร กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ( 04-02-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 617 ครั้ง
ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และนางอัจนา สุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เดินทางประสานความร่วมมือระหว่างประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง (คุณกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์) ณ บริษัทลำปางศิลป์นคร จังหวัดลำปาง และประธานกรรมการหอการค้า จังหวัดลำปาง (คุณสกล สุพรรณบรรจง) ณ บริษัทนิยมพานิช สาขาลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาบริเวณโดยรอบของพื้นที่ศึกษาธิการภาค 15 ( 06-01-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 623 ครั้ง
ในวันที่ 6 มกราคม 2564 นายธีรวุธ ยะอูป ผุ้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ นายนายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาบริเวณโดยรอบของพื้นที่ศึกษาธิการภาค 15 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4 [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   >> | Last