ภาพกิจกรรม
พิธีรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ( 04-05-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 257 ครั้ง
ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยผู้อาวุโส 8 ท่าน ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสุนันท์ เทพศรี อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันฯ นายถาวร เกียรติไชยากร อดีตนายกสภาสถาบันฯ นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ อดีตนายกสภาสถาบันฯ นายตุ๋ย สุวงษ์ อดีตผู้ช่วยผู้อ้านวยการสถาบันฯ นายชูเกียรติ สายปัญญา กรรมการสภาสถาบันฯ นางจงประนอม ศรีพรหมมา อดีตผู้อำนวยการสำนักอาชีวศึกษาบัณฑิต เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความผู้พัน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และส่งเสริมแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ ดูภาพกิจกรรม..

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 22-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 195 ครั้ง
วันที่ 12 เมษายน 2566 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมพิธี "รดน้ำดำหัว ประเพณีปี๋ใหม่เมือง" และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 3/2566 ( 22-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 196 ครั้ง
วันที่ 6 เมษายน 2566 นายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น 2 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการจัดการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ( 22-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 186 ครั้ง
ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุมแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการจัดการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ณ ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น 2 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ( 22-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 166 ครั้ง
ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น 2 ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรม และอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ( 22-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 164 ครั้ง
วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรม และอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และบุคคลภายนอก ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัติถุประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิจัย งานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมอาชีวศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ดูภาพกิจกรรม..

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสถาบันภาษาจีน และการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ ( 19-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 188 ครั้ง
วันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสถาบันภาษาจีน และการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ ดูภาพกิจกรรม..

ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เปิดโครงการแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะฯ ( 19-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 172 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันฯ ชั้น 2 นายสมบัติ นาหลวง ผอ.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะ สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นางสาวจันทร์สุดา นกน้อย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายมงคล ธุระ ที่ปรึกษาสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 48 คน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ( 19-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 191 ครั้ง
กิจกรรม “บัณฑิตอาชีวะ นักวิจัยและนวัตกรรม สร้างคุณค่าสู่สังคม” วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประธานในพิธีเปิด นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และกล่าวปัจฉิมโอวาท ให้กับว่าที่บัณฑิตใหม่ วิทยากรอาจารย์ ดร.คะเณยะ อ่อนนาง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “ก้าวไปให้ถึงฝัน” ให้กับว่าที่บัณฑิตใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 160 คน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้ง 1/2566 ( 19-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 130 ครั้ง
ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้ง 1/2566 โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4 [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   >> | Last