ภาพกิจกรรม
ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมอาชีพการบริการตกแต่งสถานที่ ( 19-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 136 ครั้ง
ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมอาชีพการบริการตกแต่งสถานที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 โดยบุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตกแต่งห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ชั้น 4 ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ ( 19-04-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 146 ครั้ง
ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีงศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การลงคะแนนคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเห ( 01-03-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 213 ครั้ง
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการจัดการลงคะแนนคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมวิชาการ และการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมอละงานวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ( 01-03-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 185 ครั้ง
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการประชุมวิชาการ และการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมอละงานวิจัยของนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โดยมีนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง ( 01-03-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 179 ครั้ง
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน และนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/หน่วย และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลลัพธ์ ที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ดูภาพกิจกรรม..

ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 14-02-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 212 ครั้ง
วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมบัติ นาหลวง ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้มอบหมายให้ นายสมฤทธิ์ โกมิตร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอาชีวศึกษาบัณทิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2566 ( 31-01-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 237 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้มีคณะกรรมการสภาสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง เพื่อประชุมพิจารณาและหารือข้อราชการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ถนนโยธาธิการ หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ ( 31-01-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 200 ครั้ง
ในวันที่ 27 มกราคม 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ โดยมีนายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง พร้อมตรวจสอบความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินโครงการ ( 19-03-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 759 ครั้ง
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้าง พร้อมตรวจสอบความก้าวหน้าและวางแผนการดำเนินโครงการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (เขตพื้นที่ อ.สันป่าตอง ) ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2564 ( 19-03-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 808 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5 [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26   >> | Last