ภาพกิจกรรม
ศึกษาธิการภาค 15 ตรวจเยี่ยม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 06-01-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 536 ครั้ง
ในวันที่ 5 มกราคม 2564 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และเชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาบริเวณโดยรอบของพื้นที่ศึกษาธิการภาค 15 ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 06-01-2564 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 474 ครั้ง
ในวันที่ 4 มกราคม 2564 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และนางอัจนา สุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เดินทางประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับ รศ.ศิลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา และ ผศ. ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(วิทยาเขตภาคพายัพ) ดูภาพกิจกรรม..

ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 23-12-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 474 ครั้ง
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา เดินทางประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับ สำนักงานกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 23-12-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 828 ครั้ง
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา เดินทางประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคเหนือตอนบน), นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 21-12-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 411 ครั้ง
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา และนางอัจนา สุวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เดินทางประสานความร่วมมือเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ( 17-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 516 ครั้ง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธาศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา รองฯ ธีรวุธ ยะอูป ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และรองฯ สมชาย เอื้องไมตรีภิรมย์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และเจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 8/2563 ( 13-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 378 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับฯ ครั้งที่ 4/2563 ( 05-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 359 ครั้ง
ผู้อำนวยการวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และได้มอบหมายให้นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษารับมอบ(ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2563 ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างปรับปรุงรั้ว ( 03-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 329 ครั้ง
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เดินทางตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างปรับปรุงรั้วสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการ ( 03-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 341 ครั้ง
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษเดินทางร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และนายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5 [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   >> | Last