ภาพกิจกรรม
จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2566 ( 31-01-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 237 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวณิชย์ อ่วมศรี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้มีคณะกรรมการสภาสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง เพื่อประชุมพิจารณาและหารือข้อราชการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ถนนโยธาธิการ หมู่ที่ 11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่