ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง ( 01-03-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 146 ครั้ง

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน และนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/หน่วย และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลลัพธ์ ที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว