ภาพกิจกรรม
การลงคะแนนคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเห ( 01-03-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 213 ครั้ง

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการจัดการลงคะแนนคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1